» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
فروشگاه ساز رایگان فایل فروشگاه ساز رایگان فایل
آموزش جامع و کامل مقاله نویسی وحيد 1396/11/23 دسته بندی : جزوه 0
اگر شما هم جزء آن دسته افرادی هستید که به داستان نویسی و مقاله نویسی علاقه دارید اما چیزی بلد نیستید نگران نباشید. با این کتاب به صورت کامل و جامع میتونید مقاله نویسی یاد بگیرید و بهترین داستانها و مقالات را نوشته و حتی به چاپ برسانید.
خرید و دانلود | 12,000 تومان
نوع فایل :pdf | تعداد صفحات :77
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
جزوه مصاحبه گزینش استخدامی وحيد 1396/11/23 دسته بندی : جزوه 0

جزوه دوم مصاحبه و گزینش استخدامی


خرید و دانلود | 4,600 تومان
نوع فایل :pdf | تعداد صفحات :63
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
جزوه گزینش مصاحبه استخدامی وحيد 1396/11/23 دسته بندی : جزوه 0

مصاحبه استخدامی


خرید و دانلود | 3,200 تومان
نوع فایل :pdf | تعداد صفحات :32
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
آموزش توابع اکسل سید امید نجفی 1396/08/21 دسته بندی : جزوه 0
توسط این جزوه آموزشی که بصورت کاملا تصویری تهیه شده میتونید کار با توابع مالی اکسل رو یاد بگیرید
خرید و دانلود | 2,500 تومان
نوع فایل : pdf | تعداد صفحات :12
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
با 1000 تومان پولدار شوید هاشم طلال اصل 1396/05/11 دسته بندی : جزوه 0

ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ آدمﻫﺎی اﯾﻦ روزﮔﺎر اﺳﺖ.

ﻓﺮﻣـﻮل ﺛﺮوﺗﻤﻨــﺪ ﺷــﺪن! ﭘﻮﻟــﺪار ﺷــﺪن ﯾﮑـﯽ از دﻏﺪﻏــﻪﻫــﺎی ﻣﻬــﻢ آدمﻫــﺎی اﯾـﻦ روزﮔــﺎر اﺳــﺖ و اﻏﻠــﺐ ﻫــﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺸـﺎن ﺑـﯿﺶ از ﻣﻘـﺪار ﭘـﻮﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در دﺳـﺘﺮس دارﻧـﺪ اﻣـﺎ ﺣﺘﻤـﺎ ﺷـﻨﯿﺪهاﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ ﭘــﻮل ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﯽ ﻧﻤــﯽآورد و ﻫﺴــﺘﻨﺪ آدمﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺎ داﺷــﺘﻦ ﺛــﺮوت ﻓــﺮاوان ﺑــﺎز ﻫــﻢ ﻏﻤﮕــﯿﻦ و ﻧﺎراﺣــﺖ هستند.

ﺑــﺮای داﻧﺴــﺘﻦ اﯾﻨﮑــﻪ ﭼﻄــﻮر ﭘــﻮل ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﮐﺴــﺐ ﮐﻨﯿــﺪ و زﻧــﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘــﺮی داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ، من ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣـﯽﮔﻮﯾـم ﮐـﻪ ﺛـﺮوت ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﭘﻮﻟـﺪار ﺷـﺪن ﻧﯿﺴـﺖ و ﺑـﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﺷـﺪن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺻﻔﺎت ﺧـﻮب را در ﺧﻮدﺗـﺎن ﻧﻬﺎدﯾﻨـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ. ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ ﺻـﻔﺎت ﺧـﻮب ﺗﻤـﺮﯾﻦ ﺷـﺎد ﺑﻮدن و ﺣﻔـﻆ ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺖ. در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ می‌گوییم درﺑـﺎره ﭘـﻮل ﭼﻄـﻮر ﻓﮑـﺮ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﺷـﺪن چه فرمولی دارد.

ﺑﻪ ﭘﻮل اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ!

ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮل اﺣﺘـﺮام ﺑﮕﺬارﯾـﺪ. اﮔﺮ ﻓﮑـﺮ ﻣـﯽﮐﻨﯿـﺪ ﺷـﻤﺎ ﺳـﺰاوار ﺛـﺮوت ﻧﯿﺴـﺘﯿﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ که ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮﺗﺎن ﻣـﯽ ﻧﮕﺮﯾـﺪ.ﻫﯿﺠﺎن از ﯾـﮏ ﻓﮑـﺮ ﺧـﻮب ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .اﮔـﺮ ﺣـﺲ ﺧـﻮﺑﯽ دارﯾــﺪ ﯾﻌﻨــﯽ ﺑــﻪ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت ﻫﯿﺠــﺎن اﻧﮕﯿــﺰ ﻓﮑــﺮ می‌کنید! ﻫﯿﺠﺎن ﺳــﻮﺧﺖ و اﻧــﺮژی رﻓﺘــﺎر ﺷﻤﺎﺳــﺖ.اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ذﻫﻦ ﻣﺎ از ﮐﻮدﮐﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺛـﺮوت ﯾـﺎ رﻓﺘـﺎر دﯾﮕـﺮی ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ .اﯾـﻦ اﻟﮕﻮﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺧـﺎﻧﻮاده، ﺟﺎﻣﻌــﻪ، رﺳــﺎﻧﻪﻫــﺎ، ﻣــﺪارس، ﺟﻨﺴــﯿﺖ و … اﺳــﺖ. ﺑــﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع اﻧﺸــﺎ در ﺗﻤــﺎم دوران ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳ ﺖ؛ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺛﺮوت! ﭼـﺮا اﯾـﻦ دو را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻫـﻢ ﻗـﺮار ﻣـﯽدﻫﯿﺪ؟ ﮐـﺪام ﺛـﺮوت ﭘﺎﯾـﺪار و ﺑـﺎ رﯾﺸــﻪای ﺑــﺪون آﮔــﺎﻫﯽ و داﻧــﺶ ﮐﺴــﺐ ﺷــﺪه و ﮐــﺪام داﻧﺸــﯽ ﺑــﺪون ﮐﺴــﺐ ﺛــﺮوت ارزﺷــﻤﻨﺪ اﺳﺖ؟ ﮐﺴــﯽ ﻣﻨﮑـﺮ ارزش ﻋﻠــﻢ ﻧﻤــﯽﺷـﻮد. در دﯾــﻦ ﺧﻮدﻣــﺎن ﻫـﻢ دارﯾــﻢ ﮐــﻪ ﯾـﮏ ﻟﺤﻈــﻪ ﺗﻔﮑــﺮ ﺑﻬﺘـﺮ از ۷۰ ﺳــﺎل ﻋﺒــﺎدت است.


خرید و دانلود | 1,000 تومان
نوع فایل :pdf | تعداد صفحات :163
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
فروش سوالات آزمون اصلی آیین نامه رانندگی صارم زنجانی 1395/06/23 دسته بندی : جزوه 0
فروش سوالات آزمون اصلی راهنمایی ورانندگی همراه با بخش فنی فقط هزار تومان
خرید و دانلود | 1,000 تومان
نوع فایل :pdf | تعداد صفحات :5
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
کتاب اسرارورموز رضارسولی 1395/02/31 دسته بندی : جزوه 0

تسخیر موجودات غیرارگانیک

نحوه تولیدنوزادنورانی دربالای چاکرای هفت بدن روابط شخص با جهانهای برتر

مهمترین نشانه داشتن موکل است.

بیان شیوه شیخ بهائی وامام محمد غزالی.


خرید و دانلود | 6,000 تومان
نوع فایل :pdf | تعداد صفحات :50
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
نمونه سوالات آزمون کارگزاری گمرک علی محتشم نیا 1395/02/20 دسته بندی : جزوه 0

نمونه سوالات آزمون کارگزاری گمرک همراه با پاسخ جهت قبولی در آزمون کارگزاری گمرک 1395


خرید و دانلود | 2,000 تومان
نوع فایل :pdf | تعداد صفحات :10
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
"سینوهه" رمان جذاب و مهیج پزشک مخصوص فرعون بخش اول mohammad 1394/10/30 دسته بندی : جزوه 0

پرفوش ترین رمان تاریخی با تیراژی بالغ بر 2000جلد

این کتاب در سه بخش است 

این كتاب زندگینامه شخصی بنام سینوهه می باشد كه خودش نویسنده اصلی آن است و در زمان فراعنه می زیسته است . میكا والتری اصل نوشته را از زبان مصریان قدیم برگردانده و آنچه شما به فارسی مطالعه می كنید حاصل زحمات استاد گرانقدر ذبیح الله منصوری می باشد .فیلمی نیز بر اساس این كتاب در سال ۱۹۵۴ ساخته شده‌است.

برای خرید این فایل باید مبلی معادل18000 بپردازید اما شما فقط با پرداخت مبلغی ناچیز به دنیای پر رمز و راز و جذاب سینوهه وارد شوید...


خرید و دانلود | 500 تومان
نوع فایل :pdf | تعداد صفحات :136
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
آموزش مقدماتی اتوکد هما 1394/10/14 دسته بندی : جزوه 0

آموزش مقدماتی نرم افزار اتوکد 2011 جهت تدریس در آموزشگاههای کامپیوتر

 


خرید و دانلود | 3,000 تومان
نوع فایل :word | تعداد صفحات :81
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...